Διακήρυξη Διαγωνισμού για Webinars 2020 – 2021

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020 & 2021 ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ (ΙΔΕΕΑΦ).

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2019

Αριθμός Πρωτ. 4140

Ταχ. Δ/νση     :  Λ. Πειραιώς αρ. 134, Αθήνα

Ταχ. Κώδικας :  11854

Πληροφορίες  :  κ. Χατζημάρκου

Τηλέφωνο      :  210 3410372

TELEFAX     :  210 3459324

 

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (εφεξής Π.Φ.Σ.) έχοντας υπόψη τις κάτωθι διατάξεις όπως ισχύουν σήμερα:

 1. Το Ν. 3601/1928 περί συστάσεως ΠΦΣ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Την υπ’ αριθμόν Υ7α/4787/2001 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας περί Εγκρίσεως εσωτερικού κανονισμού του ΠΦΣ (ΦΕΚ Β΄ 1446).
 3. Αναλογικώς τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
 4. Αναλογικώς το άρθρο 15 καθώς και τα άρθρα 26 έως 39 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α΄) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου».
 5. Αναλογικώς τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.
 6. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
 7. Αναλογικώς το Ν. 3548/2007 (Α΄68) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
 8. Το Ν. 2121/1999 Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, όπως ισχύει.
 9. Αναλογικώς το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α΄/28.6.2014).
 10. Αναλογικώς το Ν. 4334/2015 (ΦΕΚ Α΄/16.7.2015) άρθρο 1, παρ. 1α «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης (Ε.Μ.Σ.)».
 11. Την υπ’ αριθμόν 17/07.10.2019 απόφαση του Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη του παρόντος διαγωνισμού.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Πρόχειρο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει τη διοργάνωση και τη διαχείριση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος μέσω διαδικτύου ακαδημαϊκής περιόδου 2020 & 2021 από κοινού με το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Φαρμακοποιών (ΙΔΕΕΑΦ).

 

Το ΙΔΕΕΑΦ είναι Μονομετοχική – Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με μοναδικό μέτοχο τον Π.Φ.Σ., το οποίο σε συνεργασία με τον Π.Φ.Σ. έχει αναλάβει την υλοποίηση εκπαιδευτικών μαθημάτων μέσω διαδικτύου, για τα οποία έχει την αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου και του συνολικού εκπαιδευτικού προγράμματος.

Για την οργάνωση και διαχείριση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του ΙΔΕΕΑΦ, ακαδημαϊκής περιόδου 2020 και 2021, θα επιλεγεί κατάλληλος ανάδοχος από τον Π.Φ.Σ., ο οποίος θα συνεργαστεί με το ΙΔΕΕΑΦ σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης για την υλοποίηση των καταστατικών σκοπών του ΙΔΕΕΑΦ.

Τελική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών  όσων επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη, ορίζεται η 8η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα λάβει χώρα την 11η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, στα γραφεία του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Πειραιώς αρ. 134 και Αγαθημέρου (2ος όροφος), στην Αθήνα.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους, καταθέτοντας τον αυτοπροσώπως, ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους, στα γραφεία του ΠΦΣ, Πειραιώς 134 και Αγαθημέρου, Αθήνα, ή αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier εις την ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, ο ΠΦΣ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α……………….ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β……………….ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ……………….ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Φ.Σ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ