 Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων

Δημοσιεύθηκαν οδηγίες για εύκολο πέρασμα άυλων barcodes στο eΔΑΠΥ. Μπορούμε να τα σκανάρουμε πολλά μαζί με νέο ειδικό κουμπάκι που μπήκε στο σύστημα. Αναλυτικές οδηγίες είναι στα «προσωπικά μηνύματα» στο σύστημά...

Απόφαση ΑΥΣ (Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής) χρειάζονται γνωματεύσεις υλικών που ξεπερνούν τα προβλεπόμενα στον ΕΚΠΥ (Κανονισμό ΕΟΠΥΥ) είτε σε ποσότητες είτε σε αξία. Η επιτροπή αποφασίζει αν κατ' εξαίρεση θα αποζημιωθούν...

Οδηγίες ΕΟΠΥΥ για γνωματεύσεις ευρωπαίων ασφαλισμένων.   Μαζί με τις γνωματεύσεις ευρωπαίων ασφαλισμένων θα πρέπει να καταθέτουμε: φωτοτυπία της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ) ή του Πιστοποιητικού Προσωρινής Αντικατάστασης (ΠΑΑ) ή της ...

Για την παραλαβή αναλωσίμων από τρίτους απαιτείται η συμπλήρωση ειδικού εντύπου το οποίο επισυνάπτεται. ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ...