Ανακοινώσεις ΠΦΣ

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2019 Αριθμ. Πρωτ. 4329 Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας            Θέμα: «Καταχώρηση των Φαρμακευτικών Συλλόγων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» Δυνάμει της υπ’ αριθμόν 67343 ΕΞ 2019/19.6.2019 αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών...

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος ΝΠΔΔ δυνάμει της υπ’ αριθμόν 17/07.10.2019 αποφάσεως του Δ.Σ. προκηρύσσει Πρόχειρο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει τη διοργάνωση...

Με έγγραφο της η ΗΔΙΚΑ στις 17/05/2019 μας ενημέρωσε ότι θα προέβαινε άμεσα σε αναβάθμιση των χρησιμοποιημένων πρωτοκόλλων κρυπτογράφησης διακινούμενων δεδομένων. Μας ενημέρωσε επίσης για το ενδεχόμενο ύπαρξης προβλημάτων σε...

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος συνεπής στις δεσμεύσεις του, για μια ακόμη φορά πρωτοστατεί σε δράσεις και πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τον κοινωνικό μας ρόλο και εμπεδώνουν την συμβολή μας στη...

Η μη ακριβής συμμόρφωση των ασθενών με τη φαρμακευτική τους αγωγή αναγνωρίζεται ως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στον τομέα της υγείας σήμερα....