Ψήφιση διατάξεων νόμου περί της υποχρέωσης εμβολιασμού κατά του Κορωνοϊού COVID-19 των φαρμακοποιών και των υπαλλήλων φαρμακείων

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2021

Αριθμ. Πρωτ. 3944

 

Προς : 1. Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

  1. Τακτικοί αντιπρόσωποι της Γ.Σ. του Π.Φ.Σ.

 

Θέμα: «Ψήφιση διατάξεων νόμου περί της υποχρέωσης εμβολιασμού κατά του Κορωνοϊού COVID-19 των φαρμακοποιών και των υπαλλήλων φαρμακείων»

 

Στις 07.9.2021 ψηφίστηκε στην Βουλή ο Νόμος «Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας θεσμικούς φορείς Πολιτείας, αποκατάσταση ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», ο οποίος συμπεριλαμβάνει την τροπολογία – προσθήκη με την οποία τροποποιούνται οι παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021, δυνάμει των οποίων τόσο οι φαρμακοποιοί όσο και το προσωπικό των ιδιωτικών φαρμακείων υποχρεούνται σε εμβολιασμό κατά του Κορωνοϊού COVID-19. Ο ανωτέρω Νόμος μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εξαιτίας των προβληματισμών που είχαν προκύψει από τη διατύπωση των διατάξεων του Νόμου ο Π.Φ.Σ. την επομένη της ψηφίσεως του, απέστειλε έγγραφο προς τον Υπουργό Υγείας για περαιτέρω διευκρινίσεις, το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει απαντηθεί.

Αλλά ως προκύπτει και από τα σήματα για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό που πρέπει να αναρτούν τα Φαρμακεία, τα οποία έχουν αναρτηθεί ήδη στην επίσημη  ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας (https://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/9260-kanones-emboliasmoy), είναι σαφές ότι η θέση του Υπουργείου είναι ότι τόσο οι φαρμακοποιοί όσο και το προσωπικό των ιδιωτικών φαρμακείων υποχρεούνται σε εμβολιασμό κατά του Κορωνοϊού COVID-19 και εφαρμόζονται εν προκειμένω οι διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021 ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με το έγγραφο που αποστείλαμε στο Υπουργείο Υγείας αιτηθήκαμε μεταξύ των άλλων, όπως χορηγηθεί προθεσμία ευλόγου χρονικού διαστήματος για την υποβολή αιτήσεων απαλλαγής από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό για ιατρικούς λόγους των φαρμακοποιών και του προσωπικού των ιδιωτικών φαρμακείων, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμόν στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.50933 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β΄ 3794/13.8.2021), γιατί είναι αδιανόητο να μην δοθεί η δυνατότητα αυτή σε όλους αυτούς τους συναδέλφους και τους εργαζομένους των φαρμακείων.

Ευθύς μόλις δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ανωτέρω Νόμος θα αποσταλεί σχετική ενημέρωση.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                               ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ