Υπόθεση ιδιωτικών φαρμακείων –Έκδοση αποφάσεως Ολομέλειας Συμβουλίου της Επικρατείας

ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΥΠΟΨΗ: Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΘΕΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ – ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Αξιότιμοι κύριοι

Σας ενημερώνουμε με χαρά ότι με την υπ’ αριθμ. 1804/2017 απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε δεκτή η αίτηση ακυρώσεως που είχαμε ασκήσει εκ μέρους του Συλλόγου σας και ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ. Γ5(β)/Γ.Π.οικ.36277/20.05.2016 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υγείας («Ρυθμίσεις επαγγέλματος Φαρμακοποιού – Ίδρυση Φαρμακείου») (ΦΕΚ τ. Β΄ αριθμ. 1445/23.05.2016), με την οποία προβλεπόταν η δυνατότητα ίδρυσης Φαρμακείων από μη Φαρμακοποιούς. Ειδικότερα, με την ως άνω απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε την 06.07.2017, το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της χώρας υιοθετεί τον πρώτο λόγο ακυρώσεως που προβάλαμε, ο οποίος αφορά την αντισυνταγματικότητα της νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως, δεδομένου ότι τα θέματα ίδρυσης και οργάνωσης Φαρμακείων δεν μπορεί να ρυθμίζονται με Υπουργικές Αποφάσεις αλλά απαιτούνταν προεδρικό διάταγμα.

Η ανωτέρω απόφαση κρίνεται ως ιδιαιτέρως σημαντική, αφού κωλύει τα σχέδια για την «απελευθέρωση» του επαγγέλματος του Φαρμακοποιού, που θα επέφερε σημαντικούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Πρόκειται, κατά την άποψή μας, για μεγάλη επιτυχία του Συλλόγου σας, η οποία μπορεί να συγκριθεί με εκείνη που είχε επιτευχθεί, κατόπιν συνεργασίας μας, με την απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας που διέσωσε τα πληθυσμιακά κριτήρια για την ίδρυση των Φαρμακείων.

Με την ευκαιρία σας ευχαριστούμε για την πάντα παραγωγική συνεργασία μας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
ΔΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ