Υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης

 Αθήνα, 03 Απριλίου 2017

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

 ΝΠΔΔ

 

Αριθμ. Πρωτ. 1050

Προς: Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

 

Θέμα : «Υποχρέωση δήλωσης περιουσιακής κατάστασης»

 

            Κατόπιν των μαζικών αποστολών emails σε διαφόρους Φαρμακευτικούς Συλλόγους τις τελευταίες ημέρες από την «Γ΄ Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής του Άρθρου 7 του Ν. 3691/08 – Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης», αναφορικά με την υποχρέωση δήλωσης περιουσιακής κατάστασης των Προέδρων και Αντιπροέδρων των ΝΠΔΔ του Π.Φ.Σ. και των Φαρμακευτικών Συλλόγων, μετέβησαν σήμερα στην ανωτέρω υπηρεσία κατόπιν σχετικής εντολής του Προέδρου του Π.Φ.Σ., κ. Κωνσταντίνου Λουράντου, ο Νομικός Σύμβουλος του Π.Φ.Σ., Ηλίας Δημητρέλλος, και ο Βασίλης Χατζημάρκου προκειμένου να λάβουν σχετική ενημέρωση.

Κατά τη συνάντηση με τον προϊστάμενο της ως άνω υπηρεσίας, ο τελευταίος αναγνώρισε ότι υφίσταται θέμα ερμηνείας της σχετικής διατάξεως για πλείστους όσους φορείς, οργανισμούς και νπδδ, που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν αναλόγως με τις διατάξεις που ισχύουν για τον Π.Φ.Σ. Η εν λόγω υπηρεσία έχει υποβάλει σχετικό ερώτημα για γνωμοδότηση προς οριστική ερμηνεία της διατάξεως του άρθρου 1 παρ. 1 περ. ι΄ του Ν. 3213/2003.

Ως σας είναι γνωστό, ο Π.Φ.Σ. έχει υποβάλει σειρά εγγράφων – ερωτημάτων κατά το παρελθόν προς το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και την τότε αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του Ν. 3213/2003, με τα οποία αφενός μεν ανέφερε ότι τόσο ο ΠΦΣ όσο και οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις, αφετέρου αιτείτο απαντήσεως επί του ζητήματος αυτού ερμηνείας, χωρίς απάντηση θετική ή αρνητική μέχρι σήμερα.

Από τους εκπροσώπους του Π.Φ.Σ. κατέστη γνωστό ότι α) η Διοίκηση του Π.Φ.Σ. εκλέγεται από τους αντιπρόσωπους – μέλη του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και δεν διορίζεται από το Δημόσιο άμεσα ή έμμεσα, και ότι ο Π.Φ.Σ. δεν χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά προκύπτει σαφώς ότι είναι αυτοχρηματοδοτούμενο ΝΠΔΔ, και β) οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι διοικούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τους φαρμακοποιούς μέλη τους και δεν διορίζεται από το Δημόσιο άμεσα ή έμμεσα, καθώς επίσης δεν χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά προκύπτει σαφώς ότι είναι αυτοχρηματοδοτούμενα ΝΠΔΔ.

Από την ως άνω Υπηρεσία μας γνωστοποίησαν ότι δεν θα έχει εκδοθεί η ως άνω γνωμοδότηση μέχρι το πέρας της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής καταστάσεως (13.4.2017) και ότι δεν αναμένουν να δοθεί παράταση υποβολής αυτών. Συνεστήθη λοιπόν να υποβληθεί εμπροθέσμως η σχετική δήλωση περιουσιακής καταστάσεως από τους υπόχρεους. Ο Π.Φ.Σ. επανυπέβαλε σχετικό έγγραφο προς την ανωτέρω Υπηρεσία επ’ αυτού.

            Συνημμένως σας διαβιβάζουμε τις οδηγίες για την καταχώρηση των υπόχρεων, όπως μας εστάλησαν.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με εκτίμηση

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ                         ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ