Σύλλογος

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (Π.Φ.Σ.) είναι το δευτεροβάθμιο επιστημονικό και συνδικαλιστικό όργανο των φαρμακοποιών και αποτελεί ιδιαίτερο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ).  Ιδρύθηκε το 1928 με βάση τον ιδρυτικό νόμο που παρατίθεται.

Ν.3601/28 «Περί συστάσεως φαρμακευτικών συλλόγων» (ΦΕΚ Α! 119/1928)