ΣΚΟΠΟΣ

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος

  1. έχει την εποπτεία επί της κανονικής λειτουργίας των Φαρμακευτικών Συλλόγων και την πιστή εφαρμογή της εκάστοτε ισχυούσης φαρμακευτικής νομοθεσίας.
  2. Τον καθορισμό των εθίμων του επαγγέλματος και τον καταρτισμό του Κώδικα Ελληνικής Φαρμακευτικής Δεοντολογίας.
  3. Την προεργασία κάθε ζητήματος που αφορά το φαρμακευτικό επάγγελμα,.
  4. Την προεργασία των υποβαλλομένων προτάσεων των Φαρμακευτικών Συλλόγων, ή των μελών του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Για τον  σκοπό αυτό κοινοποιεί τας προτάσεις εις τους Συλλόγους, επί τη βάσει δε των μετά ταύτα υποβαλλομένων εις αυτόν περιλήψεων των συζητήσεων, ως και των αποφάσεων, προβαίνει στην οριστική επεξεργασία της προτάσεως .
  5. Την έκδοση περιοδικού για την πληρέστερη επιστημονική και επαγγελματική επικοινωνία των Φαρμακευτικών Συλλόγων.
  6. Την ίδρυση Ταμείου Συντάξεων Ασφαλείας ή Αυτασφάλειας και την εν γένει διοργάνωση της αλληλοβοηθείας ή βοηθείας των φαρμακοποιών ή και των οικογενειών αυτών.
  7. Την οργάνωση φαρμακευτικών συνεδρίων.

Η αρμοδιότης των Φαρμακευτικών Συλλόγων δεν περιορίζεται δια του Πανελληνίου

Φαρμακευτικού Συλλόγου.

“Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, που εγκρίνονται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, μπορεί να πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά και μετεκπαιδευτικά σεμινάρια, διαλέξεις και έκδοση εντύπων αγωγής υγείας για την πραγματοποίηση των σκοπών αυτών, η δαπάνη των οποίων βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου”.

“8. Την προαγωγή των οικονομικών συμφερόντων των φαρμακοποιών-μελών των Φαρμακευτικών Συλλόγων της Χώρας με τη δημιουργία κεφαλαίου αποζημίωσης λόγω εξόδου από το επάγγελμα. Δικαίωμα αποζημίωσης έχουν τα μέλη αυτά που διακόπτουν την άσκηση του επαγγέλματός τους, για οποιονδήποτε λόγο και σε περίπτωση θανάτου τους τα μέλη της οικογένειάς τους.

Για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού διατίθεται από 1.1.1993 και εφεξής το 80% του πόρου που προβλέπεται υπέρ του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου από τις διατάξεις του άρθρου 62 του Νόμου 3601/1928, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.δ. 171/1946 και συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 15 του Νόμου 1821/1988, καθώς και από τις διατάξεις της Α6δ/2041/1987 απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της υπ’ αριθ. 40/1990 Αγορανομικής Διάταξης.