ΠΦΣ προς Πετρόπουλο: Aίτημα συνάντησης για εκκρεμή ζητήματα

Αριθμ. Πρωτ. 1442/8.5.2017

 

Προς: Υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Αναστάσιος Πετρόπουλος

Θέμα: «Νομοθετική επίλυση εκκρεμών ζητημάτων»

Κ. Υπουργέ,

Με την παρούσα επανερχόμαστε για την νομοθετική επίλυση των κάτωθι εκκρεμών ζητημάτων, τα οποία αποτελούν αρμοδιότητά σας, και συγκεκριμένα:

Α. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε επί σειρά ετών πλείστοι όσοι φαρμακοποιοί έχουν καταβάλει εκ παραδρομής και αχρεωστήτως τις κατά νόμο εισφορές στο ΤΕΑΥΦΕ αντί του ΤΑΥΦΕ. Κι ενώ το ΤΕΑΥΦΕ είχε πλήρη γνώση ότι οι ως άνω εισφορές εκ παραδρομής και αχρεωστήτως είχαν καταβληθεί στο Ταμείο αυτό, παρόλο αυτά όμως δεν προέβη στην επιστροφή αυτών στο ΤΑΥΦΕ, ως είχε κατά νόμο υποχρέωση, αλλά παρακράτησε τις εισφορές παρανόμως και αδικαιολογήτως. Κι ενώ τόσο ο Π.Φ.Σ., όσο και Εσείς αλλά και το ΤΑΥΦΕ έχουμε καταλήξει από κοινού στον τρόπο και τη νομοθετική πρόταση για την επίλυση του μείζονος αυτού ζητήματος που ταλαιπωρεί πάρα πολλούς φαρμακοποιούς, εντούτοις για άγνωστους σε ημάς λόγους το ΤΕΑΥΦΕ κωλυσιεργεί και δεν συμπράττει στην υιοθέτηση της κοινής πρότασης.

Για το λόγο αυτό προβήκαμε στην επίδοση προς το ΤΕΑΥΦΕ της από 12.2.2017 εξώδικης δήλωσης – διαμαρτυρίας, η οποία κοινοποιήθηκε και προς Υμάς, με την οποία καλούσαμε το Ταμείο όπως εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση να προβεί στην απόδοση του συνόλου των παρανόμως παρακρατηθεισών εισφορών προς τους δικαιούχους, άλλως ενεργήσει ό,τι είναι νόμιμο και αναγκαίο για τη νομοθετική επίλυση του χρονίζοντος ζητήματος. Σε διαφορετική περίπτωση ο Π.Φ.Σ. επιφυλάσσεται να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια επί σκοπώ προάσπισης των επαγγελματικών συμφερόντων των φαρμακοποιών, ενώπιον των αστικών και ποινικών δικαστηρίων.

Το ΤΕΑΥΦΕ αντί επιλύσεως του ζητήματος, επέλεξε να αποστείλει την από 21.4.2017 εξώδικη δήλωση προς τον Π.Φ.Σ., η οποία επίσης κοινοποιήθηκε και προς Υμάς, από την οποία ουδείς κατέστη σοφότερος…

Κατόπιν των ανωτέρω κ. Υπουργέ, φρονούμε ότι αν δεν επέμβετε προσωπικώς, δεν πρόκειται να εξευρεθεί λύση και το πρόβλημα θα συνεχίσει να χρονίζει και να ταλαιπωρεί τους φαρμακοποιούς.

Β. Από τον Απρίλιο του 2016 έως και τον Δεκέμβριο 2016 το Ε.Τ.Α.Α. (Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών – ΤΣΑΥ) έχει προβεί σε αδικαιολόγητη καθυστέρηση της απόδοσης προς τον Π.Φ.Σ. του ήδη εισπραχθέντος από το ως άνω Ταμείο πόρου 4 τοις χιλίοις, ως προβλέπεται δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 61 του Ν. 3601/1928, και ισχύει κατόπιν της τροποποιήσεως δυνάμει του άρθρου 15 του Ν. 1821/1988. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν Φ42/1261/23.5.1990 υπουργική απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β΄ 345/06.6.1990) ο εν λόγω πόρος αποδίδεται από το ΤΣΑΥ προς τον Π.Φ.Σ. μέσα στον επόμενο μήνα από την είσπραξή του.

Έτσι το ως άνω Ταμείο δεν έχει προβεί στην απόδοση προς τον Π.Φ.Σ. του πόρου που έχει εισπράξει από την 1η Απριλίου 2016 έως την 31ηΔεκεμβρίου 2016. Η καθυστέρηση της απόδοσης προς τον Π.Φ.Σ. του ήδη εισπραχθέντος από το Ε.Τ.Α.Α. πόρου 4 τοις χιλίοις, προκαλεί μείζονα προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του Π.Φ.Σ., καθώς και σημαντική οικονομική ζημία από τους διαφυγόντες τραπεζικούς τόκους.

Για το λόγο αυτό προβήκαμε στην επίδοση προς τον ΕΚΦΑ της από 15.2.2017 εξώδικης δήλωσης – διαμαρτυρίας, η οποία κοινοποιήθηκε και προς Υμάς, με την οποία καλούσαμε το Ταμείο να προβεί άμεσα στην απόδοση του συνόλου του οφειλόμενου ποσού.

Δυστυχώς όμως σε ουδεμία καταβολή έχει προβεί ο ΕΚΦΑ μέχρι σήμερα.

Γ. Σύμφωνα με: α) την παρ. 14 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016 ως προσετέθη με την παρ. 6α του άρθρου δεύτερου του Ν. 4393/2016, και β) την παρ. 6 της υπ’ αριθμόν Φ. 80000/οικ. 61327/1484/ 2016 «Καθορισμός ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών από 1/1/2017 – Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 39, 40 και 98 του ν.4387/2016» του Υπουργείου σας, ορίζεται ότι όσον αφορά στο ΤΣΑΥ, καταργείται η αναφερόμενη στο άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 3232/2004 προμήθεια ύψους 3% επί της εισφοράς υπέρ του Π.Φ.Σ., η οποία είχε εξαιρεθεί από τους αναφερόμενους στο άρθρο 59 του Ν. 2084/1992 κοινωνικούς πόρους.

Με το άρθρο 51 του Ν. 4387/2016 προβλέφθηκε η σύσταση του Ε.Φ.Κ.Α. και ορίστηκε ότι από 01.01.2017, οπότε και αρχίζει η λειτουργία του ως φορέα κύριας κοινωνικής ασφάλισης, εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α. αυτοδίκαια οι υφιστάμενοι φορείς κύριας κοινωνικής ασφάλιση, με αποτέλεσμα οι εντασσόμενοι φορείς, περιλαμβανομένου και του ΕΤΑΑ, να απολέσουν την αυτοτέλεια τους.

Ως σας είχαμε αναφέρει στην τελευταία συνάντηση του Π.Φ.Σ. μαζί σας και είχατε αποδεχθεί, η ως άνω ρύθμιση της παρ. 14 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016 ως ισχύει, χρήζει άμεσης κατάργησης και επαναφοράς της προηγούμενης είτε υιοθέτησης νέας με την οποία ο ΠΦΣ θα καθίσταται υπεύθυνος για τη συλλογή των εισφορών από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις υπό αυστηρές προϋποθέσεις.

Έχουν παρέλθει όμως 5 μήνες από την κατάργηση επί της ουσίας του μηχανισμού είσπραξης της εισφοράς υπέρ Π.Φ.Σ., χωρίς να έχει προβλεφθεί νομοθετικώς έτερος, με αποτέλεσμα οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις να μην δύνανται να καταβάλουν την εισφορά (που κατέβαλαν προηγουμένως στον ΤΣΑΥ) με άμεσο συνέπεια να τίθεται εν αμφιβόλω η καταβολή των ποσών αυτών στο μέλλον για όλο αυτό το χρονικό διάστημα, με άμεσο κίνδυνο να υποστεί ο Π.Φ.Σ. μεγάλη οικονομική ζημία.

Συνεπώς κ. Υπουργέ, η άμεση νομοθετική επίλυση αυτού του ζητήματος αποτελεί μείζον ζήτημα για τον Π.Φ.Σ.

Κατόπιν των ανωτέρω, καθίσταται απολύτως σαφές ότι χωρίς τη δική σας παρέμβαση δεν δύναται να επιταχυνθεί η επίλυση των ανωτέρω τριών πολύ σοβαρών ζητημάτων, για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως ορίσετε το συντομότερο  δυνατό συνάντηση (ει δυνατόν εντός της εβδομάδος) με το προεδρείο του Π.Φ.Σ. επ’ αυτών.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ                           ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ