Πρόταση του ΕΟΦ για επιβολή προστίμου σε Σ/Μ για παράνομη πώληση ΜΗΣΥΦΑ

 

 

 

 

 

Αθήνα, 04 Σεπτεμβρίου 2017

Αριθμ. Πρωτ. 3104

Προς: Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

Κοινοποίηση:
1. Υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Ξανθός
2. Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Διεύθυνση Ελέγχου παραγωγής και κυκλοφορίας προϊόντων)

Θέμα: «Ενημέρωση για απόφαση του Ε.Ο.Φ. για επιβολή χρηματικού προστίμου σε κατάστημα γενικού εμπορίου κατόπιν καταγγελίας του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χίου για παράνομη πώληση ΜΗΣΥΦΑ»

O Φαρμακευτικός Σύλλογος Χίου διαβίβασε στον Π.Φ.Σ. καταγγελία ότι κατάστημα γενικού εμπορίου εδρεύον στην Χίο πωλεί παρανόμως ΜΗΣΥΦΑ και δη Depon σε ταμπλέτες και σε διαλυόμενες ταμπλέτες.

Ο Π.Φ.Σ. διαβίβασε πάραυτα την εν λόγω καταγγελία στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Διεύθυνση Ελέγχου παραγωγής και κυκλοφορίας προϊόντων) και κοινοποιήθηκε στον Υπουργό Υγείας, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χίου, στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας, και στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, αιτούμενος την κατά νόμο τιμωρία της εν λόγω επιχείρησης, καθώς επίσης  να ελεγχθεί η πηγή από την οποία η εν λόγω επιχείρηση προμηθεύεται παρανόμως τα προς πώληση ΜΗΣΥΦΑ, και να επιβληθούν οι κατά νόμον κυρώσεις στους προμηθευτές.

Δυνάμει του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 21843,37084,44994/11.8.2017 έγγραφο του Ε.Ο.Φ. (αρ. πρωτοκόλλου Π.Φ.Σ. 3096/04.9.2017) λάβαμε γνώση ότι ο Ε.Ο.Φ. ενεργώντας σε σύντομο χρονικό διάστημα, πρότεινε στον Υπουργό Υγείας την επιβολή χρηματικού προστίμου στην εν λόγω επιχείρηση, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 0-243/9η Συνεδρίαση/17.7.2017 αποφάσεως του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ.

Η πώληση ΜΗΣΥΦΑ αποκλειστικά και μόνο από τα φαρμακεία προβλέπεται από τις κάτωθι κείμενες διατάξεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας:

α) Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 1963/1991 το φάρμακο είναι κοινωνικό αγαθό και χορηγείται δια χειρός φαρμακοποιού.

β) Σύμφωνα με την παράγραφο Α1 της υπ’ αριθμόν ΔΥΓ3(α)/127858/2004 απόφασης του Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β΄ 284) τα φαρμακευτικά προϊόντα της κατηγορίας ΜΗΣΥΦΑ, για την διάθεση των οποίων δεν απαιτείται ιατρική συνταγή, διατίθενται αποκλειστικά από τα φαρμακεία δια χειρός φαρμακοποιού.

γ) Το εν λόγω ΜΗΣΥΦΑ DEPOΝ δεν έχει συμπεριληφθεί στην υποκατηγορία Φαρμάκων Γενικής Διάθεσης (ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ.), ως αυτά ορίζονται στην υπ’ αριθμόν Γ5(α)51194/2016 (ΦΕΚ Β΄ 2219/18.7.2016) απόφαση του Υπουργού Υγείας, συνεπώς απαγορεύεται η πώληση αυτών εκτός των φαρμακείων.

δ) Σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 5607/1932 ως ισχύει, απαγορεύεται η αντιποίηση του έργου του φαρμακοποιού. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι «1. Η εκτέλεσις των συνταγών και η λιανική πώλησις φαρμάκων εις το κοινόν επιτρέπεται μόνον εις φαρμακοποιούς έχοντας εν λειτουργία νομίμως συνεστημένα φαρμακεία, ή διευθύνοντας φαρμακεμπορεία, περί ων το άρθρ. 24 του Ν. 5607 και εντός των φαρμακείων ή φαρμακεμπορείων, άτινα ούτοι νομίμως διευθύνουσιν. 2. Αι κατά παράβασιν του παρόντος άρθρου αντιποιούμενοι έργα φαρμακοποιού τιμωρούνται εισαγόμενοι δι’ απ’ ευθείας κλήσεως με φυλάκισιν τριών μηνών και χρηματικήν ποινήν 2 χιλιάδων δρχ. και εν υποτροπή με φυλάκισιν 6 μηνών και χρηματικήν ποινήν δρχ. 4 χιλιάδων».

ε) Άρθρο 95 παρ. 7 εδ. β΄ του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167), σύμφωνα με την οποία: «Όποιος χωρίς να έχει τα από το νόμο προβλεπόμενα προσόντα και τη σχετική αδειοδότηση από τις αρμόδιες αρχές, πωλεί φάρμακα ή φαρμακευτικά προϊόντα αντιποιούμενος έργο φαρμακοποιού, τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ. Οι ανωτέρω ποινές επιβάλλονται σωρευτικά με οποιαδήποτε άλλη προβλεπόμενη ποινή.»

Κατόπιν των ανωτέρω αποδεικνύεται εκ νέου η σημασία της κοινής και συντονισμένης δράσης Π.Φ.Σ. και Φαρμακευτικών Συλλόγων προκειμένου να αντιμετωπιστούν ανάλογες έκνομες συμπεριφορές, οι οποίες θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τη δημόσια υγεία και πλήττουν το ελληνικό φαρμακείο.

Για το λόγο αυτό Π.Φ.Σ. καλεί τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους σε εγρήγορση προκειμένου αφενός μεν να αποτρέπονται, αφετέρου δε να καταστέλλονται ανάλογες έκνομες συμπεριφορές.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ                                         ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ