Πρωτόκολλο εκλογής ΠΦΣ της 24ης Ιουνίου 2017

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚΛΟΓΗΣ

 

Στην Αθήνα σήμερα, την 24η Ιουνίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 9.00 π.μ.                                              συνήλθε στα γραφεία του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Π.Φ.Σ.) επί της Λεωφόρου Πειραιώς αρ. 134 και Αγαθημέρου, η Γενική Συνέλευση αυτού σε συνέχεια της Συνεδριάσεως της, 23ης Ιουνίου 2017, η οποία είναι εξ αναβολής της, λόγω μη επιτεύξεως απαρτίας με θέμα «Διεξαγωγή Αρχαιρεσιών» σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 1771/31.5.2017 πρόσκληση για την ανάδειξη:

Ι) Δεκαπέντε (15) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Φ.Σ.

ΙΙ) Πέντε (5) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών του Ανώτατου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου, κατά την εξής αναλογία:

α) Τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη από τους τακτικούς αντιπροσώπους του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής,

β) Ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος από τους τακτικούς αντιπροσώπους του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιώς, και

γ) Ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος από τους τακτικούς αντιπροσώπους των Φαρμακευτικών Συλλόγων της χώρας, πλην Αττικής και Πειραιώς.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομοφώνως την Εφορευτική Επιτροπή διεξαγωγής των Αρχαιρεσιών, η οποία αποτελείται από τους :

1) Κωνσταντίνο Πετρουλάκη του Αθανασίου ως Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, 2) Νικόλαο Βερβέρη του Δημητρίου ως ψηφοσυλλέκτη, 3) Χαράλαμπο Μπασκουρέλο του Κωνσταντίνου ως ψηφοσυλλέκτη, 4) Χαράλαμπο Σαρδέλη του Δημητρίου ως ψηφοσυλλέκτη, και 5) Γεώργιο Κόκκα του Δημητρίου, Διοικητικού εκπροσώπου του Υπουργείου Υγείας (Διεύθυνση Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας) δυνάμει α) του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου Α1α/32592/08.5.2017 εγγράφου του Υπουργείου Υγείας (Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Υποστήριξης, Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων Κεντρικής Υπηρεσίας), και β) του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου Γ5(β)/Γ.Π.31609/01.6.2017 εγγράφου του Υπουργείου Υγείας (Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, Διεύθυνση Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας).

Η Εφορευτική Επιτροπή παρέλαβε τα σφραγισμένα ψηφοδέλτια από το Υπουργείο Υγείας των έντεκα (11) συνδικαλιστικών παρατάξεων, ως και λευκά ψηφοδέλτια, καθώς επίσης και σφραγισμένους φακέλους από τον Π.Φ.Σ., καθώς και την κάλπη. Διαπιστώνει ότι η κάλπη είναι κενή, τη σφραγίζει με ταινία και ισπανικό κερί και την κλειδώνει με την κατάλληλη κλειδαριά. Στη συνέχεια διαπιστώνει την ύπαρξη ιδιαιτέρου χώρου στον οποίο θα αποσύρονται οι αντιπρόσωποι των Φαρμακευτικών Συλλόγων, προκειμένου να συμπληρώσουν τα ψηφοδέλτια τους με απόλυτη μυστικότητα, ως απαιτεί ο Νόμος.

Η Εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα ότι θα θεωρήσει έγκυρα τα ψηφοδέλτια εκείνα, που στους υποψηφίους για το Δ.Σ., και στους υποψηφίους για τακτικό και αναπληρωματικό μέλος για το Ανώτατο Φαρμακευτικό Πειθαρχικό Συμβούλιο θα φέρουν σταυρό είτε αριστερά, είτε δεξιά του ονοματεπωνύμου του υποψηφίου.

Η ψηφοφορία ξεκίνησε στις 09.20 και διεξήχθη ομαλώς με όλους τους τύπους και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, και περατώθηκε στις 18.45, καθώς άπαντες οι εγγεγραμμένοι αντιπρόσωποι είχαν ήδη προσέλθει και ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα, οπότε η Εφορευτική Επιτροπή ομοφώνως αποφάσισε την περάτωση της ψηφοφορίας και την έναρξη της διαλογής των ψηφοδελτίων και καταμέτρησης των ψήφων.

Κληθείς από την Εφορευτική Επιτροπή, παρέστη ο κ. Ηλίας Δημητρέλλος του Ανδρέα, Νομικός Σύμβουλος Π.Φ.Σ. Παρέστη ως παρατηρητής για τον συνδυασμό «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ» ο κ. Αναστάσης Ρόντσης.

Εγγεγραμμένοι αντιπρόσωποι : 178

Ψήφισαν : 178

Ολοκληρωθείσης της διαλογής των ψηφοδελτίων ευρέθησαν εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) φάκελοι με ισάριθμα εντός αυτών ψηφοδέλτια, ήτοι ο αυτός αριθμός με τους ψηφίσαντες.

Ευρέθησαν:

Έγκυρα : 177

Λευκά : 0

Άκυρα : 1

Από τον εκπρόσωπο της Δημοκρατικής Πανεπιστημονικής Κίνησης Φαρμακοποιών, κ. Ιωάννη Καβαλάρη, υπεβλήθη ένσταση κατά της αποφάσεως της Εφορευτικής με την οποία κρίθηκε ως άκυρο ένα ψηφοδέλτιο του εν λόγω συνδυασμού, το οποίο έφερε σταυρούς εντός κύκλου. Η Εφορευτική Επιτροπή ομοφώνως απέρριψε την ως άνω ένσταση, καθώς υφίσταται σχετική νομολογία (ΑΕΔ 9/2001) δυνάμει της οποίας κρίθηκε ότι αποτελεί ο τρόπος αυτός σταυροδοσίας ιδιαίτερο γνώρισμα,

Εν συνεχεία η Εφορευτική Επιτροπή προέβη στην καταμέτρηση των ψήφων που έλαβαν οι συνδυασμοί.

Ι. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε έκαστος συνδυασμός ανέρχεται:

Α. Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

1. «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ»

Ψήφοι : 3

Έδρες : 0

Πρώτη Κατανομή : 0

Δεύτερη Κατανομή : 0

2. «ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ»

Ψήφοι : 33

Έδρες : 3

Πρώτη Κατανομή : 2

Δεύτερη Κατανομή : 1

 

3. «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ»

Ψήφοι : 10

Έδρες : 1

Πρώτη Κατανομή : 0

Δεύτερη Κατανομή : 1

 

4. «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ»

Ψήφοι : 17

Έδρες : 1

Πρώτη Κατανομή : 1

Δεύτερη Κατανομή : 0

5. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ»

Ψήφοι : 9

Έδρες : 1

Πρώτη Κατανομή : 0

Δεύτερη Κατανομή : 1

6. «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» 

Ψήφοι : 9

Έδρες : 1

Πρώτη Κατανομή : 0

Δεύτερη Κατανομή : 1

 

7. «ΟΙ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΕΣ … ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

Ψήφοι : 8

Έδρες : 0

Πρώτη Κατανομή : 0

Δεύτερη Κατανομή : 0

 

8. «ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Ψήφοι : 33

Έδρες : 3

Πρώτη Κατανομή : 2

Δεύτερη Κατανομή : 1

9. «ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ»     

Ψήφοι : 10

Έδρες : 1

Πρώτη Κατανομή : 0

Δεύτερη Κατανομή : 1

 

10. «ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣ»

Ψήφοι : 9

Έδρες : 1

Πρώτη Κατανομή : 0

Δεύτερη Κατανομή : 1

11. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ»

Ψήφοι : 36

Έδρες : 3

Πρώτη Κατανομή : 3

Δεύτερη Κατανομή : 0

 

 

Β. Για το Ανώτατο Φαρμακευτικό Πειθαρχικό Συμβούλιο

 

1. «ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ»

Ψήφοι : 33

Έδρες : 1 (εκλογή από τον Φ.Σ. Αττικής)

2. «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ»

Ψήφοι : 17

Έδρες : 0

3. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ»

Ψήφοι : 9

Έδρες : 1 (εκλογή από τον Φ.Σ. Αττικής)

4. «ΟΙ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΕΣ … ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

Ψήφοι : 8

Έδρες : 0

5. «ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Ψήφοι : 33

Έδρες : 2 (εκλογή από τον Φ.Σ. Αττικής και τον Φ.Σ. Πειραιώς)

6. «ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣ»

Ψήφοι : 9

Έδρες : 0

7. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ»

Ψήφοι : 36

Έδρες : 1 (εκλογή από τον Φ.Σ. Καβάλας)

 

ΙΙ. Ο αριθμός των ψήφων (σταυρών προτίμησης) τους οποίους έλαβε έκαστος των υποψηφίων κάθε συνδυασμού ανέρχεται σε:

Α. Για το Διοικητικό Συμβούλιο

1. «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ»

ΔPAΓANIΓOY AMAΛIA

1

1η (Κλήρωση)

ΛOYΣIΩTHΣ NIKOΛAOΣ

1

2ος (Κλήρωση)

TΣIPΩNA – ΣYΨA APXONTOYΛA

1

3η (Κλήρωση)

2. «ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ»

ANΘOΠOYΛOΣ ΣTEΦANOΣ

1

8ος(Κλήρωση)

ANTΩNIOY ANΔPEAΣ

2

6ος(Κλήρωση)

EYΓENIΔHΣ ΔIONYΣIOΣ

3

5ος(Κλήρωση)

ΘEOΔOΣIAΔHΣ KYPIAKOΣ

2

7ος(Κλήρωση)

KAΛOΓEPOΠOYΛOΣ ΣTYΛIANOΣ

4

ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ – 3ος

KAPAΘANOΣ XAPAΛAMΠOΣ

3

4ος(Κλήρωση)

NIKOΛAΪΔHΣ ΣΠYPIΔΩN

1

9ος(Κλήρωση)

ΠAΠAΘANAΣHΣ AΘANAΣIOΣ

12

ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ – 1ος

ΠAΠAΘANAΣIOY ΠETPOΣ

1

10ος(Κλήρωση)

ΠAΠAΛAMΠPOΣ ΓABPIHΛ

0

11ος

TΣINAΣΛANIΔHΣ AΠOΣTOΛOΣ

0

12ος

ΦOYTOYΛHΣ NIKOΛAOΣ

6

ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ – 2ος

 

3. «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ»

ΔAΣKAΛOΠOYΛOΣ NIKOΛAOΣ

4

2ος

ΠAΠAΠOYΛIOΣ IΩANNHΣ

4

ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ – 1ος(Κλήρωση)

 

 

4. «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ»

KOΠATΣAPHΣ ΛAZAPOΣ

2

5ος (Κλήρωση)

ΛOYPANTOΣ KΩΣTANTINOΣ

3

3ος (Κλήρωση)

MHTΣAKOY AΘANAΣIA – MAΓΔAΛHNH

1

6η (Κλήρωση)

MΠOYΣBAPOΣ IΩANNHΣ

1

7ος (Κλήρωση)

ΞANΘOΠOYΛOΣ XPHΣTOΣ

2

4ος (Κλήρωση)

TEPZHΣ ANAΣTAΣIOΣ

1

8ος (Κλήρωση)

XAΛIΓIANNHΣ HΛIAΣ

3

ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ – 1ος(Κλήρωση)

ΦOYKAΛAΣ APΓYPIOΣ

1

9ος (Κλήρωση)

ΦPAΓKOΣ ΠANAΓIΩTHΣ

3

2ος (Κλήρωση)

 

 

5. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ»

ΓEPOKΩΣTAΣ AΘANAΣIOΣ

1

2ος

ZOPMΠA ΦPEIΔEPIKH (PITA)

0

4ος

KABAΛAPHΣ IΩANNHΣ

7

ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ – 1ος

MAYPOMMATHΣ EMMANOYHΛ (MANOΣ)

0

5ος

MHTPOΠOYΛOΣ KΩNΣTANTINOΣ

0

6ος

ΣTOΪΛA  XAPIKΛEIA – AΓAΠH

1

3η

ΦΩTIAΔHΣ ΠOΛYKAPΠOΣ

0

7ος

 

 

6. «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» 

KAΛΦA ΔEΣΠOINA

3

2η

TΣAΠEKOΣ AΛEΞANΔPOΣ

6

ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ – 1ος

 

 

7. «ΟΙ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΕΣ … ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

ΓAΛANOΠOYΛOΣ ΛOYKAΣ

1

2ος

ΘEOΔΩPOΠOYΛOΣ ΔHMHTPIOΣ

1

3ος

ΠOYΛOΠOYΛOΣ ΓEΩPΓIOΣ

1

4ος

ΣOΦIANOΠOYΛOΣ ANΔPEAΣ

5

1ος

8. «ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

AΓIOYMΠ MIΛTOΣ

0

8ος

KAΪΣAΣ ΓEΩPΓIOΣ

3

5ος (Κλήρωση)

KOKKA-ΞENAKH AΣHMΩ

2

6η

MAKPYΓIANNHΣ IΩANNHΣ

12

ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ – 1ος

MAPETHΣ ANΔPEAΣ

1

7ος

MAYPIΔOY EYΓENIA (TZENH)

3

4η (Κλήρωση)

MΠEHΣ NIKOΛAOΣ

0

9ος

PAPAKOΣ ΠETPOΣ-ΣΠYPIΔΩN

5

ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ – 3ος

TΣIKANΔHΛAKHΣ IΩANNHΣ

7

ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ – 2ος

 

9. «ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ»     

KOYBAPHΣ KΩNΣTANTINOΣ

7

ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ – 1ος

MAPTΣIKAΛH AΛEΞANΔPA

3

2η

 

 

10. «ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣ»

BAPΔIAMΠAΣHΣ KΩNΣTANTINOΣ

2

2ος (Κλήρωση)

BOΓIATZHΣ ΓEΩPΓIOΣ

1

3ος

ΔAΓPEΣ IΩANNHΣ

5

ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ – 1ος

MΠAPΛAΣ EYAΓΓEΛOΣ

1

4ος (Κλήρωση)

 

 

11. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ»

BAΛTAΣ AΠOΣTOΛOΣ

15

ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ – 1ος

BAPOYΞH ΛOYKIA

4

4η

ΔAMAΛA EΛENH

0

9η

ZHKAΣ ΣEPAΦEIM (MAKHΣ)

8

ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ – 2ος

KΛOKΩNH ΣOΦIA

0

6η

KOZΩNHΣ ANAΣTAΣIOΣ

0

7ος

MENTAΣ AΘANAΣIOΣ

3

5ος

MΠOYPOYTZOΓΛOY AIKATEPINH

0

8η

ΣYMEΩNIΔHΣ ΠOΛYXPONHΣ (ΠOΛYΣ)

6

ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ – 3ος

 

Κατόπιν των ανωτέρω εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο οι κάτωθι:

1. ΒΑΛΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

2. ΖΗΚΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (ΜΑΚΗΣ)

3. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ (ΠΟΛΥΣ)

4. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

5. ΦΟΥΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

7. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

8. ΤΣΙΚΑΝΔΗΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

9. ΡΑΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ

10. ΧΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

11. ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

12. ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

13. ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

14. ΤΣΑΠΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

15. ΔΑΓΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Β. Για το Ανώτατο Φαρμακευτικό Πειθαρχικό Συμβούλιο

 

1. «ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ»

TAKTIKOI

ΓIANNOYKOΣ AΘANAΣIOΣ

(Φ.Σ. EYBOIAΣ)

15

KPANIΩTHΣ XAPAΛAMΠOΣ

(Φ.Σ. ATTIKHΣ)

8

ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

ANAΠΛHPΩMATIKOI

EYΣTAΘIOY EYΣTAΘIOΣ

(Φ.Σ. ΘEΣΣAΛONIKHΣ)

10

 

 

2. «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ»

  TAKTIKOI

ΦOYKAΛAΣ APΓYPIOΣ

(Φ.Σ. HMAΘIAΣ)

4

ANAΠΛHPΩMATIKOI

MHTΣAKOY AΘANAΣIA – MAΓΔAΛHNH (Φ.Σ. ATTIKHΣ)

4

 

 

3. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ»

TAKTIKOI

KOXYΛA ΞENH

(Φ.Σ. ATTIKHΣ)

5

ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

 

 

4. «ΟΙ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΕΣ … ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

TAKTIKOI

ΠPOΣEΛENTHΣ-XIΩNHΣ BAΣIΛEIOΣ

(ΦΣ AXAΪAΣ)

 

5

 

 

 

5. «ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

TAKTIKOI

ΠAΠAΔOΠOYΛOΣ IΩANNHΣ

(Φ.Σ. ATTIKHΣ)

13

ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

MAYPIΔOY EYΓENIA (TZENH)

(Φ.Σ. ΠEIPAIA)

4

ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

MIXAHΛ ΔHMHTPIOΣ

(Φ.Σ. ΛAPIΣAΣ)

9

ANAΠΛHPΩMATIKOIΓAΛANOΠOYΛOΣ ANΔPEAΣ

(Φ.Σ. ATTIKHΣ)

14

 

ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

MΠOYMΠAΣ ΔHMOΣΘENHΣ

(Φ.Σ. ΠEIPAIA)

1

ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

ΠETPOΠOYΛOΣ ΠETPOΣ

(Φ.Σ. AITΩΛOAKAPNANIAΣ)

9

 

6. «ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣ»

TAKTIKOI

XAΣANEAΣ KΩNΣTANTINOΣ

(Φ.Σ. EYBOIAΣ)

7

 

ANAΠΛHPΩMATIKOI

PAΓIAΣ ΔHMHTPIOΣ

(Φ.Σ. ΔPAMAΣ)

6

 

 

 

7. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ»

TAKTIKOI

PAKITZH ANAΣTAΣIA (ΣIΣΣY)

(Φ.Σ. KABAΛAΣ)

29

ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

ANAΠΛHPΩMATIKOI

BAΣIΛAKHΣ AΓAΠHTOΣ

(Φ.Σ. XIOY)

24

ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

 

Κατόπιν των ανωτέρω εκλέγονται στο Ανώτατο Φαρμακευτικό Πειθαρχικό Συμβούλιο οι κάτωθι:

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Φ.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ)

2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Φ.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ)

3. ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ (Φ.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ)

4. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) (Φ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ)

5. ΡΑΚΙΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΙΣΥ) (Φ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Φ.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ)

2. ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (Φ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ)

5. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ (Φ.Σ. ΧΙΟΥ)

Το Πρακτικό αυτό αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε, υπογράφτηκε από τον Πρόεδρο, τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας.

Ο Πρόεδρος                                                     Τα Μέλη                                            Ο  εκπρόσωπος του   Υπουργείου Υγείας

Κωνσταντίνος Πετρουλάκης             1. Νικόλαος Βερβέρης                           Γεώργιος Κόκκας

                                                               2. Χαράλαμπος Μπασκουρέλος

                                                               3. Χαράλαμπος Σαρδέλης