Περί δημοτικών κοινωνικών φαρμακείων

Αθήνα, 23 Αυγούστου 2017

 

Αριθμ. Πρωτ. 3036

 

Προς : Φαρμακευτικός Σύλλογος Ημαθίας

Θέμα: «Περί δημοτικών Κοινωνικών Φαρμακείων»

Επί του ερωτήματος που τίθεται στο υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 193/03.8.2017 έγγραφό σας (αρ. πρωτοκόλλου Π.Φ.Σ. 2863/3-8-2017) αναφορικά με την ίδρυση και λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Φαρμακείου στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, επαγόμεθα τα κάτωθι:

Το τελευταίο διάστημα ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος έχει καταστεί δέκτης αναφορών από Φαρμακευτικούς Συλλόγους ότι ορισμένοι Δήμοι στην χώρα έχουν εξαγγείλει την ίδρυση, στελέχωση και λειτουργία δημοτικών κοινωνικών φαρμακείων σε συνεργασία και με πόρους των οικείων Περιφερειών.

Εξ όσων είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, δεν υφίσταται θεσμοθετημένο, καθορισμένο και σαφές πλαίσιο σύμφωνα με την κείμενη φαρμακευτική νομοθεσία το οποίο να ορίζει την ίδρυση και λειτουργία των κοινωνικών φαρμακείων εν γένει.

Δεδομένων μάλιστα των πρόσφατων νομοθετικών πρωτοβουλιών (Ν. 4368/2016 και ΚΥΑ Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/04.4.2016 με τις οποίες θεσπίζεται το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας για την παροχή νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ευλόγως τίθεται το ερώτημα ως προς τη σκοπιμότητα τόσο της συνέχισης λειτουργίας των ήδη λειτουργούντων κοινωνικών φαρμακείων, πόσω μάλλον της ίδρυσης νέων κοινωνικών φαρμακείων από Δήμους ή άλλους φορείς.

Για το λόγο αυτό άλλωστε ο Π.Φ.Σ. έχει ζητήσει από τον Υπουργό Υγείας την κατάργηση των κοινωνικών φαρμακείων, τα οποία ομολογουμένως προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες κατά την περίοδο της κρίσης. Η ειδοποιός όμως διαφορά είναι ότι τα ήδη λειτουργούντα κοινωνικά φαρμακεία ήσαν αποτέλεσμα πρωτοβουλιών και κινητοποίησης των τοπικών κοινωνιών που ευαισθητοποιήθηκαν και έδωσαν εθελοντικώς λύσεις, και ουχί «επαγγελματικά» κοινωνικά φαρμακεία όπως τα υπό ίδρυση δημοτικά.

Μάλιστα στο υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 3222(Σχετ:3151)/31.5.2017 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής (Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Φαρμάκων και Φαρμακείων), το οποίο έχει κοινοποιηθεί στον Π.Φ.Σ. (αρ. πρωτοκόλλου Π.Φ.Σ. 1774/31.5.2017) εκτός των άλλων αναφέρεται ότι «Ο όρος Κοινωνικά Φαρμακεία δεν αναφέρεται στην ισχύουσα νομοθεσία περί άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας φαρμακείων, που είναι αρμοδιότητα της υπηρεσίας μας».

Τα όσα αναφέρονται στο ανωτέρω έγγραφο επιβεβαιώνουν πλήρως τις διαπιστώσεις και αιτιάσεις του Π.Φ.Σ. που μνημονεύονται στο υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 1375/02.5.2017 έγγραφό μας, το οποίο έχει κοινοποιηθεί στον Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό, καθώς και στην Πρόεδρο του Ε.Ο.Φ., κ. Αικατερίνη Αντωνίου.

Ο Π.Φ.Σ. έχει εγκαίρως εγείρει τις σοβαρότατες ενστάσεις και ανησυχίες του ως προς το καθεστώς λειτουργίας των κοινωνικών φαρμακείων που εξαγγέλλονται με ευκολία από τοπικούς παράγοντες, καθώς τίθενται μείζονα ζητήματα Δημόσιας Υγείας και προστασίας της υγείας των πολιτών από την ανέλεγκτη χορήγηση, προμήθεια και αποθήκευση φαρμάκων και ναρκωτικών. Είχε δε επισημάνει ότι δεν υφίσταται καθορισμένο και σαφές πλαίσιο σύμφωνα με την κείμενη φαρμακευτική νομοθεσία που να ορίζει την ίδρυση και λειτουργία των κοινωνικών φαρμακείων εν γένει.  

Ευνόητο είναι ότι ο φαρμακοποιός, ο οποίος θα προσληφθεί στο εν λόγω κοινωνικό φαρμακείο, ουδεμία σχέση έχει με το Σύλλογό σας, και φυσικά δεν θα αποτελεί μέλος του σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3601/1928.

Κατόπιν των ανωτέρω δέον είναι όπως αιτηθεί ο Σύλλογός σας οι εμπλεκόμενοι φορείς (Δήμος και Περιφέρεια) να γνωρίσουν εγγράφως προς υμάς δυνάμει ποιων ακριβώς διατάξεων της κείμενης φαρμακευτικής νομοθεσίας ορίζεται και επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία των κοινωνικών (δημοτικών κλπ) φαρμακείων, προκειμένου να λάβει γνώση τόσο ο Φ.Σ. Ημαθίας, όσο και ο Π.Φ.Σ.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με εκτίμηση

                

Ηλίας Ανδρ. Δημητρέλλος

Νομικός Σύμβουλος

Π.Φ.Σ.