Παράνομη διακίνηση φαρμακευτικού σκευάσματος μέσω διαδικτύου (Onycosolve)

 Αθήνα, 09 Ιανουαρίου 2018

Αριθμ. Πρωτ. 120

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Προς:

1. Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Διεύθυνση Ελέγχου παραγωγής και κυκλοφορίας προϊόντων)

2. Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ.

 

Κοινοποίηση:

1. Υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Ξανθός

2. Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας

3. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος

Θέμα: «Παράνομη διακίνηση φαρμακευτικού σκευάσματος αγνώστου προελεύσεως μέσω διαδικτύου»

Με την παρούσα σας κοινοποιούμε τις ιστοσελίδες με ηλεκτρονική διεύθυνση

όπου λαμβάνει χώρα παράνομη πώληση φαρμακευτικού (;) σκευάσματος αγνώστου προελεύσεως μέσω διαδικτύου με την ονομασία «Onycosolve» στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις εν λόγω ιστοσελίδες «το ΜΟΝΟ ΑΣΦΑΛΕΣ αντιμυκητιατικό προϊόν ονομάζεται Onycosolve» ή ότι «το προϊόν είναι 100% αποτελεσματικό και ασφαλές και τα αποτελέσματα μιλάνε από μόνα τους» κλπ. Επίσης εμφαίνονται φωτογραφίες που «αποδεικνύουν» την αποτελεσματικότητα του εν λόγω προϊόντος, ενώ στην δεύτερη ιστοσελίδα αναφέρεται δήλωση και φωτογραφία της Δρ. Μαρίας Παπδοπούλου, Δερματολόγου (M.D. 14 χρόνια εμπειρίας), η οποία συστήνει το προϊόν αυτό και προτρέπει τους ασθενείς να το προμηθευτούν.

Τέλος, αναφέρονται δυσφημιστικές αναφορές για τα φαρμακεία όπως «ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΕΝ ΠΟΥΛΑΝΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ» και «Κανείς δεν το εισάγει στην Ελλάδα (βέβαια η μαφία των ελληνικών φαρμακείων δεν αφήνει κανένα προϊόν να απειλήσει τα αναποτελεσματικά και επιβλαβή προϊόντα της)».

Ουδεμία όμως αναφορά γίνεται για τον υπεύθυνο κυκλοφορίας, την χώρα παραγωγής, την προέλευση και τα εργοστάσια παρασκευής του ως άνω σκευάσματος, τα συστατικά του, μελέτες και έρευνες που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά του, με αποτέλεσμα να προκύπτουν σοβαρές αμφιβολίες τόσο για τη γνησιότητά του, όσο και την ασφάλειά του, κατά τρόπο που θέτει άνευ άλλου σε σοβαρό και άμεσο κίνδυνο την Δημόσια Υγεία.

Δεδομένου ότι :

α) Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 1963/1991 το φάρμακο είναι κοινωνικό αγαθό και χορηγείται δια χειρός φαρμακοποιού.

β) Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ΝΔ 96/1973 η λιανική πώληση των φαρμακευτικών εν γένει προϊόντων επιτρέπεται μόνον υπό των νομίμως λειτουργούντων φαρμακείων.

γ) Σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 5607/1932 ως ισχύει, απαγορεύεται η αντιποίηση του έργου του φαρμακοποιού. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι «1. Η εκτέλεσις των συνταγών και η λιανική πώλησις φαρμάκων εις το κοινόν επιτρέπεται μόνον εις φαρμακοποιούς έχοντας εν λειτουργία νομίμως συνεστημένα φαρμακεία, ή διευθύνοντας φαρμακεμπορεία, περί ων το άρθρ. 24 του Ν. 5607 και εντός των φαρμακείων ή φαρμακεμπορείων, άτινα ούτοι νομίμως διευθύνουσιν. 2. Αι κατά παράβασιν του παρόντος άρθρου αντιποιούμενοι έργα φαρμακοποιού τιμωρούνται εισαγόμενοι δι’ απ’ ευθείας κλήσεως με φυλάκισιν τριών μηνών και χρηματικήν ποινήν 2 χιλιάδων δρχ. και εν υποτροπή με φυλάκισιν 6 μηνών και χρηματικήν ποινήν δρχ. 4 χιλιάδων».

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε ως καθ’ ύλην αρμόδιος φορέας, όπως ελέγξετε τη βασιμότητα της ως άνω καταγγελίας, και δη εάν εν προκειμένω τυγχάνει εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 95 παρ. 7 εδ. β΄ του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167), σύμφωνα με την οποία: «Όποιος χωρίς να έχει τα από το νόμο προβλεπόμενα προσόντα και τη σχετική αδειοδότηση από τις αρμόδιες αρχές, πωλεί φάρμακα ή φαρμακευτικά προϊόντα αντιποιούμενος έργο φαρμακοποιού, τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ. Οι ανωτέρω ποινές επιβάλλονται σωρευτικά με οποιαδήποτε άλλη προβλεπόμενη ποινή.»

Δεδομένου επίσης ότι δεν επιτρέπεται η πώληση φαρμάκων εξ αποστάσεως και συγκεκριμένα μέσω διαδικτύου στο κοινό, παρακαλούμε όπως ελέγξετε τη νομιμότητα της ως άνω πωλήσεως, και δη εάν εν προκειμένω τυγχάνει εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 95 παρ. 7 εδ. α΄ του Ν. 4172/2013, σύμφωνα με την οποία : «Στους παραβάτες της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 116 της αριθμ. Δ.ΥΓ 3α/Γ.Π.32221/2013 κ.υ.α. επιβάλλονται σωρευτικά: α) οι κυρώσεις του άρθρου 458του Ποινικού Κώδικα και β) χρηματικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ.».

Τέλος, παρακαλούμε όπως όλα τα μέρη, στα οποία κοινοποιείται η παρούσα, προβούν άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες σύμφωνα με το σκοπό και τα καθήκοντα εκάστου.

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για το ενδιαφέρον σας και ευελπιστούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας ένεκα του σοβαρού κινδύνου της δημόσιας υγείας που τίθεται από τη συνέχιση της ανωτέρω παράνομης και ανεξέλεγκτης πώλησης φαρμάκων, είμαστε δε στη διάθεσή σας για οιανδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ                                          ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ