Καθεστώς επιστροφής στην εργασία των ανεμβολίαστων φαρμακοποιών και του ανεμβολίαστου προσωπικού φαρμακείου μετά τη λήξη ισχύος του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021

Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από το Υπουργείο Υγείας αναφορικά με το καθεστώς επιστροφής στην εργασία των ανεμβολίαστων φαρμακοποιών και του ανεμβολίαστου προσωπικού φαρμακείου μετά τη λήξη ισχύος του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021 (Α΄ 130) την 31η.12.2022 (ως είχε παραταθεί με την παρ. 2 του άρθρου δεύτερου του Ν. 4917/2022 – Α΄ 67), και καθώς δεν υπάρχει ειδική αναφορά για τις άνω κατηγορίες στην υπ’ αριθμόν Δ1α/ΓΠ.οικ.75297/30.12.2022 ΚΥΑ (Β΄ 7005/31.12.2022), εφαρμόζονται αναλογικώς οι διατάξεις των Μέτρων Προστασίας που ισχύουν για τα Νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα και κέντρα αποκατάστασης, ως οι διατάξεις αυτές ορίζονται στην άνω ΚΥΑ.