Ερώτημα προς ΦΣ Αττικής για συστέγαση φαρμακείου σε super market

Αθήνα, 04 Νοεμβρίου 2019

Αριθ. Πρωτ. 4516

Προς: Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής

Θέμα: «Συστέγαση φαρμακείου με super market»

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε εγγράφως τον Π.Φ.Σ. αν το φαρμακείο που λειτουργεί συστεγαζόμενο με super market εντός του αυτού κτηρίου επί της Λεωφόρου Αθηνών αρ. 93-97 στην Αθήνα, πληροί τις προϋποθέσεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας και δη της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 1963/1991, καθώς επίσης ποια ήταν η θέση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής κατά την διενεργηθείσα επιθεώρηση του εν λόγω φαρμακείου προ της χορηγήσεως της άδειας λειτουργίας φαρμακείου από την Περιφέρεια Αττικής, όπου παρασταθήκατε κατ’ άρθρον 9 του Ν. 5607/1932.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                                     ΚΩΝ. ΚΟΥΒΑΡΗΣ