Επιστολή προς ΦΣ για καταχώρηση των ΦΣ στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2019

Αριθμ. Πρωτ. 4329

Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

          

Θέμα: «Καταχώρηση των Φαρμακευτικών Συλλόγων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων»

Δυνάμει της υπ’ αριθμόν 67343 ΕΞ 2019/19.6.2019 αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 του ν. 4557/2018» (ΦΕΚ Β΄ 20.6.2019), ως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμόν 73900 ΕΞ 2019/02.07.2019 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 2718/02.7.2019), καθορίστηκαν οι υπόχρεοι καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. Συνημμένα σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας την εν λόγω υπουργική απόφαση.

Μεταξύ των υπόχρεων αναφέρονται στο Παράρτημα Α΄ της ανωτέρω αποφάσεως τα ΝΠΔΔ, όπως είναι οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι.

Στην εν λόγω απόφαση καθορίζεται η διαδικασία καταχώρησης, τα στοιχεία καταχώρησης των υπόχρεων κλπ. Ως καταληκτική ημερομηνία καταχώρησης έχει οριστεί η 1η Νοεμβρίου 2019.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε λάβει από την λογιστική εταιρεία που υποστηρίζει τον Π.Φ.Σ., οι λογιστές των Συλλόγων θα πρέπει να καταχωρήσουν εντός της ανωτέρω προθεσμίας τα απαιτούμενα στοιχεία του Συλλόγου, καθώς επίσης και τα στοιχεία του Προέδρου, Αντιπροέδρου, του Γραμματέα και του Ταμία μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.). Σε ανάλογες καταχωρήσεις έχουν προβεί ή θα προβούν και οι άλλοι επιστημονικοί σύλλογοι.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

 

Με εκτίμηση

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ

ΦΕΚ 2443