Εξώδικη δήλωση προς ΤΕΑΥΦΕ για παράνομη παρακράτηση εισφορών

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.» εδρεύοντος εις την Αθήνα επί της Λεωφόρου Πειραιώς αρ. 134 και Αγαθημέρου, νομίμως εκπροσωπούμενου.

ΚΑΤΑ

 

Του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία ««ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΕΑΥΦΕ)», εδρεύοντος εις την Αθήνα επί της οδού Χαλκοκονδύλη αρ. 56, νομίμως εκπροσωπούμενου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣ

1. Τον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο.

2. Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία ««ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο«ΤΑΥΦΕ», εδρεύον εις την Αθήνα επί της οδού Μάρνης αρ. 22, νομίμως εκπροσωπούμενο.

————————————————————-

 

Σε συνέχεια της από 12.4.2017 εξώδικης δηλώσεως που σας κοινοποιήσαμε και κατόπιν της από 21.4.2017 εξώδικης δηλώσεως του Ταμείου σας, σας καλούμε όπως μας αποστείλετε κατάσταση των φαρμακοποιών που έχουν καταβάλει εκ παραδρομής και αχρεωστήτως τις κατά νόμο εισφορές εις τον κλάδο ΤΕΑΥΦΕ του ΝΠΔΔ ΤΕΑΙΤ, αντί του κλάδου ΤΠΥΦΕ του ΤΑΠΙΤ ΝΠΔΔ (αφαιρουμένων εκείνων των φαρμακοποιών εις τους οποίους έχετε επιστρέψει, ως ισχυρίζεστε, τις εκ παραδρομής καταβληθείσες εισφορές), ως επίσης και το ποσό που έχει καταβάλει έκαστος εξ αυτών, από το αρχείο που υποχρεωτικά τηρείτε.

Οφείλουμε εκ νέου να δηλώσουμε με την παρούσα ότι οφείλατε να είχατε επιστρέψει άμεσα εις τους δικαιούχους το σύνολο των εισφορών που εκ παραδρομής και αχρεωστήτως είχαν καταβληθεί εις το Ταμείο σας, καθότι το Ταμείο σας κατέστη αδικαιολογήτως πλουσιότερο κατά το ποσό αυτό. Όλα αυτά τα έτη είχατε πλήρη γνώση ότι οι ως άνω εισφορές εκ παραδρομής και αχρεωστήτως είχαν καταβληθεί εις το Ταμείο σας, παρόλα αυτά τις παρακρατήσατε τις εισφορές παρανόμως και αδικαιολογήτως.

Επειδή το Ταμείο σας είναι καθολικός διάδοχος του κλάδου ΤΕΑΥΦΕ του ΝΠΔΔ ΤΕΑΙΤ και υπεισέρχεται εις τα πάσης φύσεως δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

Επειδή ο Π.Φ.Σ. είναι κατά νόμο υπεύθυνος για την προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων των φαρμακοποιών (ΣτΕ 2204/2010), δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 7 και 52 του Ν. 3601/1928 ως ισχύουν σήμερα.

Επειδή σας δηλώνουμε με την παρούσα ότι δεν πρόκειται να ανεχθούμε έτι περισσότερο την παράνομη παρακράτηση των εν λόγω εισφορών των φαρμακοποιών.

Επειδή διαμαρτυρόμαστε εντόνως για την παράνομη παρακράτηση των εισφορών των φαρμακοποιών.

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

(Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός δικαιώματός μας)

Σας καλούμε όπως άμεσα αφενός μεν μας χορηγήσετε την ως άνω κατάσταση, αφετέρου δε, προβείτε εις την απόδοση του συνόλου των παρανόμως παρακρατηθεισών εισφορών προς τους δικαιούχους, άλλως ενεργήσετε ό,τι είναι νόμιμο και αναγκαίο για τη νομοθετική επίλυση του χρονίζοντος ζητήματος.

Εις την περίπτωση που δεν ενεργήσετε όσα ανωτέρω νομίμως ορίζονται, ο Π.Φ.Σ. επιφυλάσσεται να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια επί σκοπώ προάσπισης των επαγγελματικών συμφερόντων των φαρμακοποιών, ενώπιον των αστικών και ποινικών δικαστηρίων.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς ό αύτη απευθύνεται προς γνώσιν του και για κάθε νόμιμη συνέπεια αντιγράφοντας παράλληλα ολόκληρη εις την επιδοτήρια έκθεση.

Μετά τιμής,

Αθήνα, 17 Μαΐου 2017

Για τον Εξωδίκως Δηλούντα Π.Φ.Σ.

                                                                                             

                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ                           ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ