Εξώδικη δήλωση για καθυστέρηση απόδοσης πόρου 0,4%

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.» εδρεύοντος εις την Αθήνα επί της Λεωφόρου Πειραιώς αρ. 134 και Αγαθημέρου, νομίμως εκπροσωπούμενου.

ΠΡΟΣ

 

1. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ««Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης» αποκαλούμενο στο εξής «Ε.Φ.Κ.Α.», εδρεύον εις την Αθήνα επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 8, νομίμως εκπροσωπούμενο.

2. Τον Τομέα Υγειονομικών Ε.Φ.Κ.Α., εδρεύον εις την Αθήνα επί της οδού Αχαρνών αρ. 127.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣ

1. Τον Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό.

2. Τον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο 

————————————————————-

 

Σε συνέχεια της από 15.02.2017 εξώδικης δηλώσεως που σας κοινοποιήσαμε και κατόπιν του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 347669/07.3.2017 εγγράφου του δευτέρου εξ υμών, σας δηλώνουμε ότι είναι απολύτως αδικαιολόγητη καθυστέρηση της απόδοσης προς τον Π.Φ.Σ. του ήδη εισπραχθέντος πόρου 4 τοις χιλίοις από το Ε.Τ.Α.Α. (Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών – ΤΣΑΥ), η οποία πια ξεπερνά το ένα έτος.

Έχουμε δε καταστήσει σαφές ότι αυτή η καθυστέρηση απόδοσης λίαν σημαντικών ποσών προκαλεί μείζονα προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του Π.Φ.Σ., καθώς και σημαντική οικονομική ζημία από τους διαφυγόντες τραπεζικούς τόκους.

Κατόπιν των ανωτέρω, οφείλουμε να δηλώσουμε με την παρούσα ότι οι λόγοι καθυστέρησης του ήδη εισπραχθέντος από εσάς πόρου 4 τοις χιλίοις υπέρ Π.Φ.Σ., οι οποίοι αναφέρονται στο υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 347669/07.3.2017 έγγραφο του δευτέρου εξ υμών, δεν γίνονται αποδεκτοί.

Θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι στο ως άνω έγγραφο ουδέν αναφέρεται σχετικά με το οφειλόμενο ποσό που υποχρεούστε να αποδώσετε προς τον Π.Φ.Σ. και αφορά τον πόρο που έχει εισπράξει από την 1η Απριλίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, ώστε να λάβουμε γνώση.

Επίσης, εξ όσων έχουμε προφορικώς ενημερωθεί, υπόχρεες φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχουν αποδώσει προς το Ταμείο σας τον αναλογούντα πόρο υπέρ Π.Φ.Σ. από την 01.01.2017 μέχρι σήμερα, χωρίς να έχουμε λάβει οιαδήποτε ενημέρωση σχετικώς.

Επειδή εκ νέου διαμαρτυρόμαστε εντόνως για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση αυτή.

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

(Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός δικαιώματός μας)

Σας καλούμε όπως άμεσα:

            1ον. Ενημερώσετε εγγράφως τον Π.Φ.Σ. αναφορικά με:

α) αφενός μεν το συνολικού ποσό του πόρου που αδικαιολογήτως δεν μας έχετε αποδώσει για το χρονικό διάστημα από την 1η Απριλίου 2016 έως την 31ηΔεκεμβρίου 2016,

β) αφετέρου δε το ύψος του αναλογούντος πόρου που έχουν αποδώσει υπόχρεες φαρμακευτικές επιχειρήσεις υπέρ Π.Φ.Σ. προς το Ταμείο σας από την 1ηΙανουαρίου 2017 έως σήμερα.

2ον. Προβείτε στην απόδοση του συνόλου του οφειλόμενου ποσού.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς ους αύτη απευθύνεται προς γνώσιν τους και για κάθε νόμιμη συνέπεια αντιγράφοντας παράλληλα ολόκληρη εις την επιδοτήρια έκθεση.

Μετά τιμής,

Αθήνα, 15 Μαΐου 2017

Για τον Εξωδίκως Δηλούντα Π.Φ.Σ.

                                                                                             

                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                              

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ                           ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ