Ενημέρωση για την αναγνώριση, έκδοση και αποζημίωση των διασυνοριακών συνταγών

Βάσει του υπ΄ ΔΑ4/Δ-43/οικ.28983/04.11.2021 εγγράφου του ΕΟΠΥΥ, ορίζεται η διαδικασία αναγνώρισης, έκδοσης και αποζημίωσης των διασυνοριακών συνταγών.