Εισήγηση περί επαναφοράς του προϊσχύοντος υποχρεωτικού ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων

 

 

 

 

 

Αθήνα, 29 Απριλίου 2020

Αριθμ. Πρωτ. 1491

Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: «Εισήγηση περί επαναφοράς του προϊσχύοντος υποχρεωτικού ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων»

Λαμβανομένης υπ’ όψιν της άρσης των μέτρων περί απαγόρευσης άσκοπης μετακίνησης που ανακοίνωσε ο κ. Πρωθυπουργός, το Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. κατόπιν της από 29.4.2020 αποφάσεώς του εισηγείται προς τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους να λάβουν απόφαση περί επαναφοράς του υποχρεωτικού ωραρίου που ίσχυε πριν την εφαρμογή του συνεχούς υποχρεωτικού ωραρίου, και κατόπιν να αποστείλουν την εν λόγω απόφαση στον αρμόδιο Περιφερειάρχη προκειμένου να εκδώσει τη σχετική απόφαση.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

 

Με εκτίμηση,

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ