Δεκτή από τον Υπουργό Υγείας η νομική γνωμοδότηση του ΠΦΣ για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας φαρμακείου μετά την απόφαση του ΣτΕ

 

 

 

 

 

Αθήνα, 02 Οκτωβρίου 2017

Αριθμ. Πρωτ. 3559

Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας 


Θέμα: «Δεκτή από τον Υπουργό Υγείας η νομική γνωμοδότηση του Π.Φ.Σ. για την χορήγηση αδειών λειτουργίας φαρμακείου μετά την απόφαση του ΣτΕ»

Δυνάμει της υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου Γ5(β)/Γ.Π./οικ.72707/28.9.2017 Εγκυκλίου του Υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθού, έγινε δεκτή η υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 3065/29.8.2017 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Π.Φ.Σ., Ηλία Δημητρέλλου με θέμα «Νομικό Σημείωμα για την έκδοση αδειών λειτουργίας φαρμακείου από τις οικείες Περιφέρειες μετά την ακύρωση της ΚΥΑ για το ιδιοκτησιακό από το ΣτΕ».

Έτσι, στην ως άνω Εγκύκλιο αναφέρεται ότι κατόπιν της υπ’ αριθμόν 1804/2017 αποφάσεως της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, δυνάμει της οποίας ακυρώθηκε η υπ’ αριθμόν Γ5(β)/Γ.Π.οικ.36277/20.5.2016 απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών «Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού – Ίδρυση φαρμακείου»είναι δυνατή η έκδοση ατομικών διοικητικών πράξεων που δεν εδράζονται στην ακυρωθείσα ΚΥΑ, αλλά σε λοιπές διατάξεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας. 

Ειδικότερα είναι δυνατή η χορήγηση της άδειας λειτουργίας επί αιτήσεων:
α) που βασίζονται στα άρθρα 4 και 5 του Ν. 1963/1991 (ΦΕΚ Α΄ 138) μετά από ήδη χορηγηθείσα άδεια ιδρύσεως (είτε επί κενής θέσεως, είτε κατ’ εξαίρεση των πληθυσμιακών κριτηρίων επί σκοπώ της συστέγασης του άρθρου 7 παρ. 6 του Ν. 1963/1991 ή του άρθρου 36 παρ. 6 του Ν. 3918/2011),
β) για τη μεταφορά ήδη λειτουργούντος φαρμακείου σε νέο κατάστημα,
γ) για τη συστέγαση ήδη λειτουργούντων φαρμακείων στο ίδιο κατάστημα (παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 1963/1991),
δ) για την έγκριση συνέχισης λειτουργίας φαρμακείου μετά από αποσυστέγαση (οιασδήποτε μορφής συστέγαση), και
ε) για την έγκριση διατήρησης σε λειτουργία φαρμακείου ως κληρονομικού.

Τέλος αναφέρεται ότι θα υπάρξει από μέρους του Υπουργείου νομοθετική πρωτοβουλία για την διατήρηση σε ισχύ αδειών ίδρυσης, που έχουν χορηγηθεί βάσει της ακυρωθείσας ΚΥΑ, εφόσον δεν έχουν προσβληθεί παραδεκτώς, ήτοι εφόσον δεν καλύπτονται από το τεκμήριο νομιμότητας.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ                                       ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ